KIM JESTEŚMY?

Misją firmy TARBONUS jest dbałość o zaspokajanie potrzeb Klientów na najwyższym poziomie.  Gwarancja, że usługi szkoleniowe i doradcze oraz pozycje wydawnicze, wzajemnie się uzupełniające, merytorycznie i jakościowo odpowiadają wysokim standardom.

TARBONUS jest firmą obecną na rynku wydawniczym, doradczym i szkoleniowym od 1991 roku. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, a Oddziały – Ośrodki Szkoleniowe funkcjonują w Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu i Warszawie.

Nasze usługi i produkty pod względem merytorycznym odpowiadają wysokim standardom, a potwierdzeniem tego są przyznane certyfikaty oraz uznanie Klientów

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Dbamy o zaspakajanie potrzeb szkoleniowych Naszych Klientów. Robimy to na najwyższym poziomie od 1991 roku! Można by rzec – Dwa wieki doświadczeń w szkoleniach.

Uzupełnieniem szkoleń są materiały dydaktyczne przygotowywane i wydawane przez własne wydawnictwo we współpracy z wieloma doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin. Polecamy obszerne i wyczerpujące opracowania związane tematycznie z prowadzonymi szkoleniami oraz bogatą ofertę produktów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę, takich jak: książki poradnikowe, wydawnictwa z bieżącą aktualizacją, w wersji elektronicznej i na płytach DVD, pendrive’ach czy w formie dostępu on-line: programy komputerowe, Internetowy System Szkoleń.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLEWENIOWA W LICZBACH

0
LAT NA RYNKU SZKOLEŃ
0 +
PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ
0
WYKŁADOWCÓW
0 +
ZADOWOLONYCH UCZESTNIKÓW

Uprawnienia energetyczne/elektryczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji

Szkolenie z uprawnień energetycznych ma formę konsultacji, mających na celu przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup urządzeń:

  1. Grupa 1 (uprawnienia g1): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  2. Grupa 2 (uprawnienia g2): Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  3. Grupa 3 (uprawnienia g3):

    Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Świadectwo kwalifikacyjne

Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do sprawdzenia kwalifikacji przed Komisją Kwalifikacyjną. Pozytywny wynik egzaminu zostaje potwierdzony wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z wynikiem egzaminu.

Nasze oddziały

Odnowienie uprawnień

Uprawnienia energetyczne (świadectwa kwalifikacyjne) są wydawane na okres 5 lat. Przed upływem terminu ważności należy obowiązkowo odnowić uprawnienia, poddając się sprawdzeniu kwalifikacji przez Komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach szczegółowych, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania. Dalsze wykonywanie czynności eksploatacyjnych wymaga odnowienia uprawnień.

Brak odnowienia uprawnień

Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, osób bez kwalifikacji. Jeżeli pracownikowi upłynie termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, należy go niezwłocznie odsunąć od prac eksploatacyjnych, do czasu odnowienia uprawnień. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć.

Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje

Jedynym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest świadectwo kwalifikacyjne. Zarówno w przypadku przystąpienia pierwszy raz do egzaminu, jak również w przypadku odnowienia uprawnień, komisje kwalifikacyjne wydają świadectwo kwalifikacyjne, które musi być zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Inne dokumenty, zaświadczenia, poświadczenia czy certyfikaty nie uprawniają do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY